Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. 

Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning. Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. 

Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.
”Eleverne skal opnå alment dannende, anvendelsesbetonet og studieforberedende matematisk indsigt,

der bidrager til en forståelse af matematikkens afgørende betydning for at kunne beskrive, forstå og

kommunikere om naturvidenskabelige og teknologiske samt samfundsvidenskabelige og kulturelle

spørgsmål. Herigennem skal de opnå et solidt grundlag for at kunne begå sig og bidrage aktivt, konstruktivt og innovativt i et demokratisk samfund.”

Det almendannende matematik C-niveau skal give alle elever bedre muligheder for at forstå og for at holde sig til problemstillinger fra omverdenen, i andre fag, fra samfundsdebat eller privatliv. Konkret

skal eleverne opnå kompetence til at håndtere virkelighedsnære problemstillinger og argumentere logisk, så de kan forholde sig kritisk til andres brug af matematik. Herigennem bliver de i stand til at gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår på et grundlæggende niveau